เด็กวัยประถมจะเริ่มเรียนในส่วนของวิชาความรู้มากขึ้น อาจเริ่มมีการนั่งโต๊ะ การเขียน การอ่าน ที่จริงจังมากขึ้น เด็กๆ ที่ปรับตัวขึ้นมาจากชั้นอนุบาลที่เน้นการเล่น และการพัฒนาทักษะชีวิตเป็นหลัก เมื่อต้องมาเจอการเรียนในด้านวิชาการ ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการเรียนรู้ของเด็กๆ กันไม่มากก็น้อย ดังนั้นการที่จะช่วยเด็กๆ เตรียมพร้อมในการปรับตัวนี้ได้ ต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ เพื่อให้เด็กรับรู้ และมองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้น โดยที่ไม่กดดันให้เด็กตื่นกลัว และกังวล แต่ให้เด็กรู้ตัวเพื่อรับรู้และเตรียมพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเด็กจากการเรียน ระดับชั้นหนึ่งไปยังระดับชั้นหนึ่ง ซึ่งมีความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบ สภาพแวดล้อมและธรรมชาติในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และเป็นการเรียนรู้ใหม่ของครอบครัว ในบทบาท ความคาดหวัง การปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับโรงเรียน ครู มีการจัดเตรียมการรับเด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียนใหม่ โดยทำงานร่วมกับเด็กและผู้ปกครอง เพื่อช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ โดยผ่านการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก ต้องอาศัยความร่วมมือจากครูอนุบาล ครูประถมศึกษา และครอบครัวของเด็ก ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษานั้นประสบความสำเร็จเป็นไปอย่างราบรื่น