เป้าหมายการพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัยอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามวัย ภายใต้การอบรมเลี้ยงดูด้วยการส่งเสริมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านกระบวนการเล่นที่มีเป้าหมายให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาในระดับปฐมวัย คือ “มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้ และกำกับตัวเองให้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สำเร็จ” บนพื้นฐานค่านิยมร่วมและคุณธรรมที่ต้องให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติได้ เช่น มีระเบียบวินัย มีความขยัน อดทน อดกลั้น แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีความรอบรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง มีความสามัคคี รู้หน้าที่ มีความเป็นผู้นำผู้ตาม และความเป็นประชาธิปไตย แสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย รวมทั้งมีคุณลักษณะเด่นชัดตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สื่อสารสองภาษา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ” โดยโรงเรียนมุ่งเน้น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง การพัฒนาทักษะ EF, กระตุ้นการเรียนรู้ตามแนวทางของ BBL(Brain–Based Learning), กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน Project Approach เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กอายุ 4–6 ปี โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกำหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนา ดังนี้

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ เหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่งวิชาชีพ
 3. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 4. โรงเรียนมีปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กอายุ ๕–๖ ปี โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานปฐมวัย
 2. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย และเป็นครูมืออาชีพ
 3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
 5. สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ
 6. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่ดี
 7. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ได้พยายามศึกษาวิธีการสอนและทฤษฎีใหม่ๆ ต่างๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก การทำงานของสมอง วิธีการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนให้เด็กในวัย 4 – 6 ปี อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา โรงเรียนนำผลของการศึกษามาปรับใช้กับเด็กๆ ของโรงเรียนอย่างเหมาะสมกับบริบทของความเป็นไทย และเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน โดยมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆ ทุกคนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ได้ลงมือกระทำ ได้รับประสบการณ์ตรง ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างเหมาะสม นักเรียนจะได้ตระหนักเสมอว่าการเรียนรู้ การศึกษาหาข้อมูล ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ นั้น ไม่ได้มีจำกัดเฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น แต่เด็กๆ ยังสามารถศึกษาหาความรู้ความเข้าใจได้จากชุมชน จากหนังสือ อินเตอร์เน็ต จากบุคคลต่างๆ ที่บ้าน และในชุมชน ดังนั้น การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา และเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็น “Boutique School” กล่าวคือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ให้ความรัก ความอบอุ่น และการดูแลที่ทั่วถึงเป็นกันเองแก่นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นโรงเรียนที่มีการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ครู และบุคลากรจะพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผู้ปกครองและชุมชนจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนา และมีความรู้สึกอยากมาโรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จะได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าถาม กล้าพูด สามารถบอกความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง สามารถเล่าเรื่องต่างๆ  ได้อย่างมีเหตุมีผล นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านควบคู่กันไปอย่างบูรณาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติตามวัย นักเรียนจะเรียนรู้อย่างสนใจ สนุกสนาน ต้องการเรียนรู้ เพราะสิ่งที่เรียนรู้นั้นมีความหมายต่อชีวิตประจำวันของเด็ก เป็นสิ่งใกล้ตัว และเด็กต้องการเรียนรู้

นักเรียน จะได้เรียนรู้พื้นฐานทักษะทางวิชาการต่างๆ ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ อย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างเหมาะสม และการเรียนรู้นั้นเด็กๆ รู้สึกว่าได้ค้นพบ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน การเรียนรู้ของเด็กจะเป็นไปตามความพร้อมของเด็ก แต่ละคนอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นเด็กๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะเน้นทักษะ การฟัง ความเข้าใจ การกล้าพูด และกล้าแสดงออกเด็กๆ เรียนรู้สิ่งที่เด็กๆ สนใจโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ออย่างสนุกสนาน

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จะได้รับการส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์ เด็กๆ จะได้ใช้สื่ออย่างหลากหลาย และได้รับการส่งเสริมให้มีเสรีภาพในการเลือกใช้สื่อต่างๆ ตามต้องการ โรงเรียนจะฟูมฟักความช่างสงสัย ช่างซักถาม และต้องการหาคำตอบของเด็กๆ ไว้ และขยายขอบเขตให้เด็กคิดสร้างสรรค์ และหาคำตอบด้วยตนเองได้อย่างประสบความสำเร็จ และทำให้เด็กมีความพอใจและภูมิใจในตนเองมากขึ้น โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กๆ มีกิจกรรมในการสำรวจ ทดลอง ทดสอบ ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง โดยมีครูคอยดูแล เอาใจใส่ ใช้คำถามกระตุ้นให้คิดอยู่เสมอ โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กได้คิดวางแผน และดำเนินการตามแผน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวัยอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และจะดำเนินการประเมินโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย การพัฒนาเด็กนั้นครูจะพัฒนาเด็กตามช่วงความพร้อมของเด็กแต่ละคนอย่างเหมาะสม กิจกรรมที่จัดให้เด็กเรียนรู้มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับความถนัดของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน โรงเรียนไม่สนับสนุนการแข่งขันในหมู่นักเรียนด้วยกัน แต่สนับสนุนให้เด็กตั้งเป้าหมายของตนเอง และช่วยส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม เด็กนักเรียนจะได้รับการปลูกฝัง ให้เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดี และในขณะเดียวกัน โรงเรียนจะปลูกฝังให้เด็กยอมรับและเคารพในสิทธิที่จะมีความแตกต่างของผู้อื่นไม่ว่าจะแตกต่างทางลักษณะ คำพูด ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ความชอบ ความต้องการ ศาสนา การแต่งกาย ฯลฯ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ให้ความสำคัญต่อการร่วมแรงร่วมใจพัฒนานักเรียนของโรงเรียนครู ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน โดยโรงเรียนจะเผยแพร่ ให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

ครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับการพัฒนาส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับอนุบาล ครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน และได้รับการตอบแทนความอุตสาหะและความตั้งใจจริง อย่างเป็นที่พอใจ ทั้งด้านจิตใจ ค่าครองชีพ และสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมให้ครูและพนักงานของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง โรงเรียนจะสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน