นโยบาย

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อพัฒนาเด็กอายุตั้งแต่ 4 – 6 ปี โดยจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างเต็มตามศักยภาพ มุ่งเน้นพัฒนาการทางสมอง มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองทางธรรมชาติของแต่ละช่วงอายุ ด้วยการกระตุ้นการเรียนรู้ตามแนวทางของ BBL (Brain – Based Learning) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับต่อไป มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตพิสัยที่ดี ก้าวทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย เรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้บทบาทของครูที่มีความรอบรู้ ความชำนาญ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กเป็นมนุษย์สมบูรณ์และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

เป้าประสงค์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 5 – 6 ปี โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัยและสำนึกในความเป็นไทยตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ เหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่งวิชาชีพ
 3. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 4. โรงเรียนมีปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ดังนี้

 1. มีสุขภาวะสมวัย รักการออกกำลังกาย
 2. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น
 3. ร่าเริงแจ่มใส มั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าคิด และกล้าซักถาม
 4. มีจิตสาธารณะ และรักท้องถิ่น
 5. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 6. มีทักษะในการสื่อสารภาษาที่สอง
 7. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีตามศักยภาพ

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ได้พยายามศึกษาวิธีการสอนและทฤษฎีใหม่ๆ ต่างๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก การทำงานของสมอง วิธีการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนให้เด็กในวัย 4 – 6 ปี อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา โรงเรียนนำผลของการศึกษามาปรับใช้กับเด็กๆ ของโรงเรียนอย่างเหมาะสมกับบริบทของความเป็นไทย และเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน โดยมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆ ทุกคนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ได้ลงมือกระทำ ได้รับประสบการณ์ตรง ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างเหมาะสม นักเรียนจะได้ตระหนักเสมอว่าการเรียนรู้ การศึกษาหาข้อมูล ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ นั้น ไม่ได้มีจำกัดเฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น แต่เด็กๆ ยังสามารถศึกษาหาความรู้ความเข้าใจได้จากชุมชน จากหนังสือ อินเตอร์เน็ต จากบุคคลต่างๆ ที่บ้าน และในชุมชน ดังนั้น การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา และเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็น “Boutique School” กล่าวคือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ให้ความรัก ความอบอุ่น และการดูแลที่ทั่วถึงเป็นกันเองแก่นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นโรงเรียนที่มีการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ครู และบุคลากรจะพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ผู้ปกครองและชุมชนจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนา และมีความรู้สึกอยากมาโรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จะได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าถาม กล้าพูด สามารถบอกความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเอง สามารถเล่าเรื่องต่างๆ  ได้อย่างมีเหตุมีผล นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านควบคู่กันไปอย่างบูรณาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติตามวัย นักเรียนจะเรียนรู้อย่างสนใจ สนุกสนาน ต้องการเรียนรู้ เพราะสิ่งที่เรียนรู้นั้นมีความหมายต่อชีวิตประจำวันของเด็ก เป็นสิ่งใกล้ตัว และเด็กต้องการเรียนรู้

นักเรียน จะได้เรียนรู้พื้นฐานทักษะทางวิชาการต่างๆ ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ อย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างเหมาะสม และการเรียนรู้นั้นเด็กๆ รู้สึกว่าได้ค้นพบ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน การเรียนรู้ของเด็กจะเป็นไปตามความพร้อมของเด็ก แต่ละคนอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นเด็กๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะเน้นทักษะ การฟัง ความเข้าใจ การกล้าพูด และกล้าแสดงออกเด็กๆ เรียนรู้สิ่งที่เด็กๆ สนใจโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ออย่างสนุกสนาน

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จะได้รับการส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์ เด็กๆ จะได้ใช้สื่ออย่างหลากหลาย และได้รับการส่งเสริมให้มีเสรีภาพในการเลือกใช้สื่อต่างๆ ตามต้องการ โรงเรียนจะฟูมฟักความช่างสงสัย ช่างซักถาม และต้องการหาคำตอบของเด็กๆ ไว้ และขยายขอบเขตให้เด็กคิดสร้างสรรค์ และหาคำตอบด้วยตนเองได้อย่างประสบความสำเร็จ และทำให้เด็กมีความพอใจและภูมิใจในตนเองมากขึ้น โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กๆ มีกิจกรรมในการสำรวจ ทดลอง ทดสอบ ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง โดยมีครูคอยดูแล เอาใจใส่ ใช้คำถามกระตุ้นให้คิดอยู่เสมอ โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กได้คิดวางแผน และดำเนินการตามแผน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวัยอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และจะดำเนินการประเมินโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย การพัฒนาเด็กนั้นครูจะพัฒนาเด็กตามช่วงความพร้อมของเด็กแต่ละคนอย่างเหมาะสม กิจกรรมที่จัดให้เด็กเรียนรู้มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับความถนัดของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน โรงเรียนไม่สนับสนุนการแข่งขันในหมู่นักเรียนด้วยกัน แต่สนับสนุนให้เด็กตั้งเป้าหมายของตนเอง และช่วยส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม เด็กนักเรียนจะได้รับการปลูกฝัง ให้เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดี และในขณะเดียวกัน โรงเรียนจะปลูกฝังให้เด็กยอมรับและเคารพในสิทธิที่จะมีความแตกต่างของผู้อื่นไม่ว่าจะแตกต่างทางลักษณะ คำพูด ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ความชอบ ความต้องการ ศาสนา การแต่งกาย ฯลฯ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ให้ความสำคัญต่อการร่วมแรงร่วมใจพัฒนานักเรียนของโรงเรียนครู ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน โดยโรงเรียนจะเผยแพร่ ให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

ครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับการพัฒนาส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับอนุบาล ครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน และได้รับการตอบแทนความอุตสาหะและความตั้งใจจริง อย่างเป็นที่พอใจ ทั้งด้านจิตใจ ค่าครองชีพ และสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมให้ครูและพนักงานของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง โรงเรียนจะสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน