สถิติครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

จำนวนครูและบุคลากร

# ตำแหน่ง จำนวน (คน)
1 พนักงานครูเทศบาล (ข้าราชการ) 18
2 พนักงานจ้างตามภารกิจ 7
3 พนักงานจ้างทั่วไป 2
4 ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้สถานศึกษา) 32
5 พนักงานครูช่วยราชการ 2
6 จ้างเหมาบริการงานสอนภาษาอังกฤษ 11
6 จ้างเหมาบริการงานสอนภาษาจีน 3
7 จ้างเหมาบริการงานสอนดนตรี 2
8 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 5
9 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 2
รวม 84