สถิติครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

จำแนกตามหน้าที่

ประเภท / ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
พนักงานครูเทศบาล 18 18
     ผู้บริหารสถานศึกษา 2 2
     พนักงานครูปฏิบัติการสอน 16 16
พนักงานจ้างเงินรายได้เทศบาลฯ 1 5 6
     พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครู ป.) 1 1
     พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครู ส.) 1 2 3
     พนักงานจ้างทั่วไป (แม่ครัว) 1 1
     พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) 1 1
พนักงานจ้างเงินรายได้สถานศึกษา 2 12 14
     ครูปฏิบัติการสอนและสนับสนุนการสอน 2 7 9
          – ครูพิเศษ 2 2 4
          – ครูพี่เลี้ยง 3 3
          – ครูสนับสนุนการสอน 2 2
     คนงาน 5 5
          – แม่ครัว 4 4
          – แม่บ้าน 1 1
บริษัทเอกชนปฏิบัติงานในโรงเรียน 5 6 11
     ครูปฏิบัติการสอน 3 3 6
          – ครูภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ 2 2 4
          – ครูสอนดนตรี 1 1 2
      คนงาน 2 3 5
          – พนักงานรักษาความสะอาด 3 3
          – พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 2
รวมทั้งสิ้น 8 41 49