นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประธาน

 
   
 

นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองประธาน

 

นางชฎาพร ทวิสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

กรรมการ

นางพวงศรี แซ่ตัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

กรรมการ

นางสาวคันธารัตน์ ช่วยเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

กรรมการ

นางสาววรรณชนก น้อยศิริ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

กรรมการ

นางสาวนิภาพร ในรัมย์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

กรรมการ

นางสาวแววเดือน ชัยวิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3

กรรมการ

นางสาวรุ้งทิพย์ ชัยฤทธิพงศ์
เลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ

กรรมการ

นางสาววรกานต์ รัฐการ
เลขานุการฝ่ายบริหารบุคลากร

กรรมการ

นางสาวปรียาภรณ์ แก้วงาม
เลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ

กรรมการ

นายพีระพล ศรีธรรม
เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป

กรรมการ

นางสาวกิติยา คงใหม่
เลขานุการฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ

นางจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวนัยนา ปลอดบุตร
หัวหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายเอกกิจ ภู่มาลี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยเลขานุการ