นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประธาน

 
   
 

นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองประธาน

 

นางชฎาพร ทวิสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

กรรมการ

นางพวงศรี แซ่ตัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

กรรมการ

นางสาวคันธารัตน์ ช่วยเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

กรรมการ

นางจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

นางสาววรรณชนก น้อยศิริ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

กรรมการ

นางสาวนิภาพร ในรัมย์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

กรรมการ

นางสาวแววเดือน ชัยวิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3

กรรมการ

นางสาวรุ้งทิพย์ ชัยฤทธิพงศ์
เลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ

กรรมการ

นางสาววรกานต์ รัฐการ
เลขานุการฝ่ายบริหารบุคลากร

กรรมการ

นางสาวปรียาภรณ์ แก้วงาม
เลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ

กรรมการ

นายพีระพล ศรีธรรม
เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป

กรรมการ

นางสาวกิติยา คงใหม่
เลขานุการฝ่ายอำนวยการ

เลขานุการ

 

นายเอกกิจ ภู่มาลี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยเลขานุการ