คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

   
  นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
 
   
  นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
 
นางชฎาพร ทวิสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
นางจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวคันธารันต์ ช่วยเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางพวงศรี แซ่ตัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
นางสาวนิภาพร ในรัมย์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
นางสาวแววเดือน ชัยวิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3