โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดการศึกษาใน 3 ระดับชั้น ประกอบด้วย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 โดยจัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรทั่วไป
  2. หลักสูตร Intensive English Program (IEP)

 

 

หลักสูตรทั่วไป หลักสูตร Intensive English Program (IEP)
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาล 1 เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
ชั้นอนุบาล 2 เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์
ชั้นอนุบาล 3 เวลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3
เวลาเรียน 20 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรี
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรี
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรว่ายน้ำ
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรว่ายน้ำ
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนาฏศิลป์/โขน
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนาฏศิลป์/โขน
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรลูกเสือน้อย
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรลูกเสือน้อย
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์
(บูรณาการ)
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์
(บูรณาการ)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร COOKING
(บูรณาการ)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร COOKING
(บูรณาการ)
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโรคโควิด – 19
(บูรณาการ)
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโรคโควิด – 19
(บูรณาการ)

 

หลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(IEP)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(ทั่วไป)
หลักสูตรดนตรี
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรว่ายน้ำ หลักสูตรโขน หลักสูตรนาฏศิลป์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตร COOKING
(อาหารพื้นเมือง)
หลักสูตรลูกเสือน้อย หลักสูตรโรคโควิด – 19