โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรทั่วไป
  2. หลักสูตร Intensive English Program (IEP)
หลักสูตรทั่วไป หลักสูตร Intensive English Program (IEP)
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาล 2 เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์
ชั้นอนุบาล 3 เวลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3
เวลาเรียน 20 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรี
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรี
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรว่ายน้ำ
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรว่ายน้ำ
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนาฏศิลป์/โขน
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนาฏศิลป์/โขน
เวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์

 

หลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรดนตรี หลักสูตรคอมพิวเตอร์
หลักสูตรว่ายน้ำ หลักสูตรโขนปฐมวัย หลักสูตรนาฏศิลป์