ครูปฏิบัติการสอน

นางสาวปัทมา ปาเนาะ
ครูคอมพิวเตอร์
นางสาววรกานต์ รัฐการ
ครูพิเศษชั้นอนุบาล 2/8
นางวิไล ธรรมกีรติวงศ์
ครูพิเศษชั้นอนุบาล 2
นางสาวเขมนิจ  ละม้าย
ครูพิเศษชั้นอนุบาล 3/8
นางรัตนาวดี หมื่นปราบ
ครูพิเศษชั้นอนุบาล 3
นางสาวสุกฤตา แซ่โล้ว
ครูอนามัย
นางสาวกัญญา แสงอรุณ
ครูนาฏศิลป์
นายเอกกิจ ภู่มาลี
ครูโขนปฐมวัย
MR. STANLEY THOMPSON
ครูภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล 2
………………………………
ครูภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล 3
นายวัชรินทร์ พูลศิลป์
ครูดนตรี
นางสาวนฤทัย บุญเวช
ครูดนตรี
…………………………………
ครูดนตรี