นางสาวซอฝีย๊ะ ยันติง
ครูคอมพิวเตอร์
นายพีระพล ศรีธรรม
ครูคอมพิวเตอร์
นายคเณศ ธีรตันติกุล
ครูคอมพิวเตอร์
นายเอกกิจ ภู่มาลี
ครูโขน
นางสาวกัญญา แสงอรุณ
ครูนาฏศิลป์
นางสาวอมรา รักษา
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวสุกฤตา ศรีโลธร
ครูอนามัย
นางสุณีย์ จงจำรูญศักดิ์
ครูปฏิบัติการสอนอาหารท้องถิ่นภูเก็ต
นางสาวเกศดา สายเส็ง
ครูปฏิบัติการสอนอาหารท้องถิ่นภูเก็ต
นางสาวรสกร บุญขันธ์
ครูดนตรี
นายอัครพล ยอดดี
ครูดนตรี
………………………
ครูภาษาอังกฤษ
………………………
ครูภาษาอังกฤษ