นางสาวอมรา รักษา
ครูวิทยาศาสตร์
นางสาวซอฝีย๊ะ ยันติง
ครูคอมพิวเตอร์
นายพีระพล ศรีธรรม
ครูคอมพิวเตอร์
นายคเณศ ธีรตันติกุล
ครูคอมพิวเตอร์
นางสาวเกศดา สายเส็ง
ครูปฏิบัติการสอนอาหารท้องถิ่นภูเก็ต
นายเอกกิจ ภู่มาลี
ครูโขน
นางสาวกัญญา แสงอรุณ
ครูนาฏศิลป์
นางสาวรสกร บุญขันธ์
ครูดนตรี
นายอัครพล ยอดดี
ครูดนตรี
………………………
ครูภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
………………………
ครูภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
………………………
ครูภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
………………………
ครูภาษาจีน
………………………
ครูภาษาจีน
………………………
ครูภาษาจีน