นางสาวอุษา จินดา
แม่ครัว
นางบัวลอย นิจพันโธ
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางสาวศรัยฉัตร คงพิบูลย์
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางสาวผกามาศ โชติฤทธิรงค์
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางสาวโสรยา สุขใส
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางสาวอำนวย  ภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยแม่ครัว
นายสุพรรณ พวงผกา
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางวิลาวรรณ ชุมจันทร์
ภารโรง