นางสาวอุษา จินดา
แม่ครัว
นางบัวลอย นิจพันโธ
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางสาวศรัยฉัตร คงพิบูลย์
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางบุญยิ่ง แซ่ตั้น
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางสาวกฤษฎาพร ก่อผล
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางรัตติกร คำสอน
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางสาวสุณีย์ สนิท
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางวิลาวรรณ ชุมจันทร์
ภารโรง
นางบุญพานี แซ่ตัน
แม่บ้าน