สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2562 แบ่งกลุ่มการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

ระดับชั้น การจัดกลุ่มอายุ (ปี) จำนวน (ห้อง) จำนวนนักเรียน (คน) รวม (คน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
อนุบาล 2 4 – 5 8 110 114 224
อนุบาล 3 5 – 6 8 129 128 257
รวม 16 239 242 481

นักเรียนชั้นอนุบาล 2

จำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2/1 14 15 29
อนุบาล 2/2 16 12 28
อนุบาล 2/3 13 14 27
อนุบาล 2/4 12 15 24
อนุบาล 2/5 15 14 29
อนุบาล 2/6 15 14 29
อนุบาล 2/7 14 14 28
อนุบาล 2/8 (IEP) 10 20 30
รวมนักเรียนอนุบาล 2 109 115 224

นักเรียนชั้นอนุบาล 3

จำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาล 3/1 17 17 34
อนุบาล 3/2 18 16 34
อนุบาล 3/3 15 13 28
อนุบาล 3/4 19 14 33
อนุบาล 3/5 16 17 33
อนุบาล 3/6 18 15 33
อนุบาล 3/7 16 17 33
อนุบาล 3/8 (IEP) 11 18 29
รวมนักเรียนอนุบาล 3 130  127 257

สถิติข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ชั้น / ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561
อนุบาล 2 179 211 219 219 238
อนุบาล 3 209 195 214 218 275
รวมระดับปฐมวัย 388 406 433 437 513