สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2566 แบ่งกลุ่มการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ระดับชั้น การจัดกลุ่มอายุ (ปี) จำนวน (ห้อง) จำนวนนักเรียน (คน) รวม (คน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
อนุบาล 1 3 – 4 9 108 103 211
อนุบาล 2 4 – 5 8 128 104 232
อนุบาล 3 5 – 6 8 104 93 201
รวม 25 344 300 644

 

นักเรียนชั้นอนุบาล 1

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย (คน) จำนวนนักเรียนหญิง (คน) รวม (คน)
อนุบาล  1/1 15 11 26
อนุบาล  1/2 15 11 26
อนุบาล  1/3 15 10 25
อนุบาล  1/4 14 11 25
อนุบาล  1/5 14 11 25
อนุบาล  1/6 14 11 25
อนุบาล  1/7 (IEP) 7 13 20
อนุบาล  1/8 (IEP) 7 13 20
อนุบาล  1/9 (IEP) 7 12 19
รวม 108 103 211

 

นักเรียนชั้นอนุบาล 2

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย (คน) จำนวนนักเรียนหญิง (คน) รวม (คน)
อนุบาล  2/1 19 12 31
อนุบาล  2/2 18 11 29
อนุบาล  2/3 18 12 30
อนุบาล  2/4 18 11 29
อนุบาล  2/5 19 11 30
อนุบาล  2/6 12 15 27
อนุบาล  2/7 (IEP) 12 17 29
อนุบาล  2/8 (IEP) 12 15 27
รวม 97 104 232

 

นักเรียนชั้นอนุบาล 3

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย (คน) จำนวนนักเรียนหญิง (คน) รวม (คน)
อนุบาล  3/1 13 12 25
อนุบาล  3/2 13 13 26
อนุบาล  3/3 14 12 26
อนุบาล  3/4 13 12 25
อนุบาล  3/5 13 12 25
อนุบาล  3/6 15 10 25
อนุบาล  3/7 (IEP) 13 12 25
อนุบาล  3/8 (IEP) 14 10 24
รวม 108 93 201

 

สถิติข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ระดับชั้น ปี ก.ศ. 2561 ปี ก.ศ. 2562 ปี ก.ศ. 2562 ปี ก.ศ. 2564 ปี ก.ศ. 2565
อนุบาล 1 124
อนุบาล 2 224 238 211 204 181
อนุบาล 3 257 275 232 212 214
รวม 481 513 443 416 519