สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2565 แบ่งกลุ่มการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ระดับชั้น การจัดกลุ่มอายุ (ปี) จำนวน (ห้อง) จำนวนนักเรียน (คน) รวม (คน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
อนุบาล 1 3 – 4 6 70 54 124
อนุบาล 2 4 – 5 8 97 84 181
อนุบาล 3 5 – 6 8 110 104 214
รวม 22 277 242 519

 

นักเรียนชั้นอนุบาล 1

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย (คน) จำนวนนักเรียนหญิง (คน) รวม (คน)
อนุบาล  1/1 14 8 22
อนุบาล  1/2 13 9 22
อนุบาล  1/3 13 9 22
อนุบาล  1/4 14 8 22
อนุบาล  1/5 (IEP) 8 10 18
อนุบาล  1/6 (IEP) 8 10 18
รวม 70 54 124

 

นักเรียนชั้นอนุบาล 2

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย (คน) จำนวนนักเรียนหญิง (คน) รวม (คน)
อนุบาล  2/1 12 11 23
อนุบาล  2/2 12 11 23
อนุบาล  2/3 12 12 24
อนุบาล  2/4 13 10 23
อนุบาล  2/5 13 10 23
อนุบาล  2/6 12 10 22
อนุบาล  2/7 (IEP) 12 10 22
อนุบาล  2/8 (IEP) 11 10 21
รวม 97 84 181

 

นักเรียนชั้นอนุบาล 3

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย (คน) จำนวนนักเรียนหญิง (คน) รวม (คน)
อนุบาล  3/1 16 11 27
อนุบาล  3/2 15 12 27
อนุบาล  3/3 16 12 28
อนุบาล  3/4 14 12 26
อนุบาล  3/5 15 13 28
อนุบาล  3/6 15 12 27
อนุบาล  3/7 (IEP) 10 15 25
อนุบาล  3/8 (IEP) 9 17 26
รวม 110 104 214

 

สถิติข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ระดับชั้น ปี ก.ศ. 2560 ปี ก.ศ. 2561 ปี ก.ศ. 2562 ปี ก.ศ. 2563 ปี ก.ศ. 2564
อนุบาล 2 219 224 238 211 204
อนุบาล 3 218 257 275 232 212
รวม 437 481 513 443 416