โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 3 หลัง ประกอบด้วย

อาคารเรียน 1
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 10 ห้องเรียน สร้างเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ส่งมอบวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551

อาคารเรียน 2
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 10 ห้องเรียน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557 เข้าใช้งานเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558

อาคารเรียน 3
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559 เข้าใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

สนามเด็กเล่น

ห้องเรียน

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องดนตรี

ห้อง COOKING

ศูนย์นันทนาการปฐมวัย

ห้องสมุด