คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ

 

นางสาวแววเดือน ชัยวิเศษ

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางชฎาพร ทวิสุวรรณ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
งานทะเบียน/วัดผลและประเมินผล
นางสาวจุรี ไสยรินทร์ งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
งานบริหารสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
นางสาวขนิษฐา เชาว์สมชาติ งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
นางสาวกาญจนา สงวนงาม งานนิเทศการศึกษา