นางภัททิรา   สุวรรณรัฐภูมิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางชฎาพร ทวิสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
งานทะเบียน/วัดผลและประเมินผล
นางสาวแววเดือน ชัยวิเศษ
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
…………………………………
งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
นางสาวจุรี ไสยรินทร์
งานบริหารสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
นางสาวกาญจนา สงวนงาม
งานนิเทศการศึกษา
นางสาวขนิษฐา เชาว์สมชาติ
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
นางสาวรุ้งทิพย์ ชัยฤทธิพงศ์
เลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ
นายสุทิภัทร สุวรรณรัฐภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ