คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ

 

นางชฎาพร ทวิสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
หัวหน้างานทะเบียน/วัดผลและประเมินผล
นางสาวแววเดือน ชัยวิเศษ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
นางสาวจุรี ไสยรินทร์
หัวหน้างานบริหารสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
นางสาวขนิษฐา เชาว์สมชาติ
หัวหน้างานประกันคุณภาพทางการศึกษา
นางสาวกาญจนา สงวนงาม
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
นางสาวรุ้งทิพย์ ชัยฤทธิพงศ์
เลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ