คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวสุกฤตา แซ่โล้ว
หัวหน้างานอนามัย
นางสาวนิภาพร ในรัมย์
หัวหน้างานปกครองนักเรียนและระเบียบวินัย
นางสุณีย์ จงจำรูญศักดิ์
หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ
นางสาวอัญชลี ลิ่มศิลา
หัวหน้างานโภชนาการและอาหารกลางวัน
นายเอกกิจ ภู่มาลี
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นายพีระพล ศรีธรรม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป