นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
งานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวนิภาพร ในรัมย์
งานปกครองนักเรียนและระเบียบวินัย
นายเอกกิจ ภู่มาลี
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นางสาวอมรา รักษา
งานกีฬาและนันทนาการ
นางสาวสุกฤตา ศรีโลธร
งานอนามัย
นางสาวอัญชลี ลิ่มศิลา
งานโภชนาการและอาหารกลางวัน
นายพีระพล ศรีธรรม
งานประชาสัมพันธ์
เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวซอฝีย๊ะ ยันติง
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป