คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
งานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวสุกฤตา แซ่โล้ว งานอนามัย
นางสาวนิภาพร ในรัมย์ งานปกครองนักเรียนและระเบียบวินัย
นางสุณีย์ จงจำรูญศักดิ์ งานกีฬาและนันทนาการ
นางสาวอัญชลี ลิ่มศิลา งานโภชนาการและอาหารกลางวัน
นายเอกกิจ ภู่มาลี งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นายพีระพล ศรีธรรม งานประชาสัมพันธ์