ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) Phuket Municipal Kindergarten School
อักษรย่อประจำโรงเรียน ท.ภก.6
สถานที่ตั้ง เลขที่ 454/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83000
โทรศัพท์ 0-7621-7653 โทรสาร 0-7621-7653 ต่อ 3
เว็บไซต์ www.phuketkidsschool.ac.th
E-mail phuketkidsschool@gmail.com
สีประจำโรงเรียน ชมพู-เทา
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสดชื่นเบิกบาน
สีเทา หมายถึง สติปัญญาและความสามารถ
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เปิดสอนระดับปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3)

ประวัติของสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอนระดับปฐมวัย  ( 5 – 6 ปี ) ตั้งอยู่หลังห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต เลขที่ 454/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในที่ดินของราชพัสดุ เลขที่ 247 และเลขที่ 248 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา

เทศบาลนครภูเก็ต ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขึ้นเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ลำดับที่ 6 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ตามประกาศเทศบาลนครภูเก็ต ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น 10 ห้องเรียน เมื่อ พ.ศ. 2549 สร้างด้วยงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2548 เป็นเงิน 9,740,000 บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดกำไรการช่าง ส่งมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550  เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดยได้มีการโอนย้ายบุคลากรและนักเรียน ระดับอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 324 คน ครูและบุคลากร จำนวน 12 คน มาสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โดยมี นายวินัย สุริยปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

วันที่ 14 พฤษภาคม 2554 นางวิสา จรัลชวนะเพท ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นางวิสา จรัลชวนะเพท ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้แต่งตั้งให้ นางวิสา จรัลชวนะเพท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต อีกหนึ่งตำแหน่ง

วันที่ 9 มกราคม 2555 นางธนวรรณ อารีย์พงศ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต แทนนางวิสา จรัลชวนะเพท ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับบุคลากร และผู้ปกครอง จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 450,000 บาท

พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อต่อเติมหลังคาและผนังทางเชื่อมอาคารเรียน 1 ฝั่งซ้ายให้ต่อเชื่อมกับฝั่งขวา เป็นเงิน 510,000 บาท

พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อต่อเติมหลังคาเมทัลชีทเพื่อใช้เป็นโรงอาหารและโรงครัวชั่วคราว เป็นเงิน 320,000 บาท

พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน สำหรับเด็กเล็ก ขนาด 16 หัวก๊อก เป็นเงิน 350,000 บาท

พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต (เงินสะสม) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น 10 ห้องเรียน ห้องประกอบอาหาร 1 ห้อง , ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง และ ห้องพิเศษ 1 ห้อง เป็นเงิน 25,760,000 บาท

พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต (เงินสะสม) ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 17,116,000 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 16,234,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,350,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน , ห้องธุรการ 1 ห้อง และห้องประชุม 1 ห้อง ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส พีเอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ 240/2558 เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 17 สิงหาคม 2559 และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ส่งมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2562) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต มีห้องเรียนจำนวน 16 ห้องเรียน นักเรียน 481 คน พนักงานครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 38 คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู 19 คน ผู้ช่วยครู 1 คน ครูพิเศษ 4 คน ครูพี่เลี้ยง 3 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน 5 คน แม่ครัว 5 คน ภารโรง 1 คน แม่บ้าน 1 คน และบริษัทเอกชนปฏิบัติงานในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 11 คน จำแนกเป็น ครูปฏิบัติการสอน 6 คน คนงาน 5 คน ภายใต้การบริหารงานของ นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา