โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3  (อายุ 3 – 6 ปี ) ตั้งอยู่หลังห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต เลขที่ 454/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในที่ดินของราชพัสดุ เลขที่ 247 และเลขที่ 248 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 68.70 ตารางวา

เทศบาลนครภูเก็ต ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขึ้นเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ลำดับที่ 6 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ตามประกาศเทศบาลนครภูเก็ต ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น 10 ห้องเรียน เมื่อ พ.ศ. 2549 สร้างด้วยงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2548 เป็นเงิน 9,740,000 บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดกำไรการช่าง ส่งมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550

0
12 พฤษภาคม

เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 โดยได้มีการโอนย้ายบุคลากรและนักเรียน ระดับอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 324 คน ครูและบุคลากร จำนวน 12 คน มาสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โดยมี นายวินัย สุริยปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

0
14 พฤษภาคม

นางวิสา จรัลชวนะเพท ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต แทนนายวินัย สุริยปราการ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

0
1 ตุลาคม

นางวิสา จรัลชวนะเพท ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จึงได้แต่งตั้งให้นางวิสา จรัลชวนะเพท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต อีกหนึ่งตำแหน่ง

0
9 มกราคม

นางธนวรรณ อารีย์พงศ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต แทนนางวิสา จรัลชวนะเพท ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

0
ปี พ.ศ.
  • ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับบุคลากร และผู้ปกครอง จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 450,000 บาท
  • ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อต่อเติมหลังคาและผนังทางเชื่อมอาคารเรียน 1 ฝั่งซ้ายให้ต่อเชื่อมกับฝั่งขวา เป็นเงิน 510,000 บาท
  • ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อต่อเติมหลังคาเมทัลชีทเพื่อใช้เป็นโรงอาหารและโรงครัวชั่วคราว เป็นเงิน 320,000 บาท
  • ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน สำหรับเด็กเล็ก ขนาด 16 หัวก๊อก เป็นเงิน 350,000 บาท
0
ปี พ.ศ.

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต (เงินสะสม) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 10 ห้องเรียน ห้องประกอบอาหาร 1 ห้อง , ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง และ ห้องพิเศษ 1 ห้อง เป็นเงิน 25,760,000 บาท

0
ปี พ.ศ.

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต (เงินสะสม) ประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 17,116,000 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 16,234,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,350,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน , ห้องธุรการ 1 ห้อง และห้องประชุม 1 ห้อง ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส พีเอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ 240/2558 เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 17 สิงหาคม 2559 และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ส่งมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

0
29 ตุลาคม

นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต แทนนางธนวรรณ อารีย์พงศ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2566) มีห้องเรียนจำนวน 25 ห้อง นักเรียนจำนวน 643 คน ครูและบุคลากร จำนวน 84 คน ภายใต้การบริหารงานของ นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต