นางสาวอภิสรา คำเกลี้ยง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวดวงพร ทิมจันทร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางสาววรรณชนก น้อยศิริ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
นางสาวสาลินี มาตรศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4
นางสาววิภาวี บุนนาค
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5
(ครูปฐมวัย)
นางสาววรกานต์ รัฐการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5
(ครูภาษาอังกฤษ)
………………………….
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5
(ครูชาวต่างชาติ)
นางสาวจันทร์ฉาย จะรา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/6
(ครูปฐมวัย)
นางสาวศิริรัตน์ สารสิทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/6
(ครูภาษาอังกฤษ)
………………………….
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/6
(ครูชาวต่างชาติ)