นางสาวอภิสรา คำเกลี้ยง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาววิภาวี บุนนาค
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางสาวอัญชิสา สุทธิรักษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
นางสาวสุกัญฐมาศ เกียรติ์ไพศาล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4
นางสาวอนิส ดารีสอ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5
นางสาวมิลันตี สามะดี
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/6
นางสาวช่อทิพย์ นิรภัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/7
(ครูปฐมวัย)
นางสาววรกานต์ รัฐการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/7
(ครูภาษาอังกฤษ)
………………………….
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/7
(ครูชาวต่างชาติ)
นางสาวจันทร์ฉาย จะรา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/8
(ครูปฐมวัย)
นางสาวศิริรัตน์ สารสิทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/8
(ครูภาษาอังกฤษ)
………………………….
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/8
(ครูชาวต่างชาติ)
นางสาววรรณชนก น้อยศิริ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/9
(ครูปฐมวัย)
………………………….
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/9
(ครูภาษาอังกฤษ)
………………………….
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/9
(ครูชาวต่างชาติ)