วิสัยทัศน์

“โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สื่อสารสองภาษา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ”

อัตลักษณ์

“สุขภาพดี ร่าเริงแจ่มใส มั่นใจในตนเอง”

เอกลักษณ์

“ สะอาดตา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ”

ปรัชญา

“ พัฒนาความพร้อม เสริมสร้างคุณธรรม ”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 1.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย
กลยุทธ์ที่ 1.2 สืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1.3 เด็กดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมความสามารถพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1.5 สุขภาพดีชีวีมีสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2.2 สรรหาครูและบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาอาคารสถานที่
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่ชุมชน

พันธกิจ

  1. จัดประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิตเหมาะสมกับวัย
  2. สรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอตรงตามมาตรฐานตำแหน่งวิชาชีพ
  3. ประสาน สร้าง และยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน มั่นคง
  4. จัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษา ให้เพียงพอมีคุณภาพได้มาตรฐาน
  5. บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
  6. น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน