วิสัยทัศน์

“โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สื่อสารสองภาษา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ”

อัตลักษณ์

“สุขภาพดี ร่าเริงแจ่มใส มั่นใจในตนเอง”

เอกลักษณ์

“ สะอาดตา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ”

ปรัชญา

“ พัฒนาความพร้อม เสริมสร้างคุณธรรม ”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย
กลยุทธ์ที่ 1.2 สืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1.3 เด็กดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมความสามารถพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1.5 สุขภาพดีชีวีมีสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2.2 สรรหาครูและบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาอาคารสถานที่
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่ชุมชน

พันธกิจ

1. เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย
2. เด็กมีความรู้ มีทักษะ มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เด็กเรียนรู้ 2 ภาษา และมีความสามารถด้านเทคโนโลยีตามศักยภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนเพียงพอ
5. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
7. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. จัดหาปัจจัย เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
9. สถานศึกษามีจำนวนนักเรียน มีทรัพยากร สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
10. สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
11. สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
12. สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
13. สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
14. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้