คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต

 

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์
รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นายศุภโชค ละอองเพชร
รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์
รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นายพิศาล หัตการ
รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

 

ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต

 

นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์
ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต

 

สำนักการศึกษา

 

นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นางสาววนิดา เหมรา
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา