คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต

 

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์
รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นายศุภโชค ละอองเพชร
รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์
รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นายพิศาล หัตการ
รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

 

ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต

 

นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์
ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต

 

สำนักการศึกษา

 

นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นางสาววนิดา เหมรา
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
นางนิติยา ลูกสะเดา
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม