นางสาวกิติยา คงใหม่
ครูสนับสนุนงานธุรการ
นางสาวรุ้งทิพย์ ชัยฤทธิพงศ์
ครูสนับสนุนงานธุรการ
(วิชาการ)
นายสุทิภัทร สุวรรณรัฐภูมิ
ครูสนับสนุนงานธุรการ
นางยุพิน ทองใหม่
ครูสนับสนุนงานพัสดุ
นางสาวอัญชลี ลิ่มศิลา
ครูสนับสนุนงานโภชนาการ/งานบัญชี
นางสาวปรียาภรณ์ แก้วงาม
ครูสนับสนุนห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด