บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายพีระพล ศรีธรรม
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวกิติยา คงใหม่
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวรุ้งทิพย์ ชัยฤทธิพงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาวอัญชลี ลิ่มศิลา
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางยุพิน ทองใหม่
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกมลชนก วรพิทยาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ