คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

นางสาวคันธารัตน์ ช่วยเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
นางยุพิน ทองใหม่
หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน
นายพีระพล ศรีธรรม
หัวหน้างานบริหารข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวกิติยา คงใหม่
หัวหน้างานธุรการ
นางสาวปัทมา ปาเนาะ
เลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ