คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

นางสาวคันธารัตน์ ช่วยเมือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
งานแผนงานและงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
นางยุพิน ทองใหม่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
นายพีระพล ศรีธรรม งานบริหารข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวกิติยา คงใหม่ งานธุรการ