นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางพวงศรี แซ่ตัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
งานวางแผนและการสรรหาอัตรากำลัง
งานประเมินผลและการพิจารณาความดีความชอบ
นางสาวนัยนา ปลอดบุตร
งานพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร
นางจิตตรา แจ้งจุล
งานเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสวัสดิการครู
นางวนิดา พลเยี่ยม
งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นางสาวอำมร บุญรังษี
งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นางสาววรกานต์ รัฐการ
งานเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสวัสดิการครู
เลขานุการฝ่ายบริหารบุคลากร