คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคลากร

 

นางพวงศรี แซ่ตัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
หัวหน้างานวางแผนและการสรรหาอัตรากำลัง
หัวหน้างานพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร
หัวหน้างานประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบ
นางจิตตรา แจ้งจุล
หัวหน้างานเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสวัสดิการครู
นางวนิดา พลเยี่ยม
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
นางสาวอำมร บุญษี
หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นางสาววรกานต์ รัฐการ
เลขานุการฝ่ายบริหารบุคลากร