คณะกรรมการฝ่ายบริหารบุคลากร

 

นางพวงศรี แซ่ตัน หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร
งานวางแผนและการสรรหาอัตรากำลัง
งานพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร
งานประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบ
นางจิตตรา แจ้งจุล งานเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสวัสดิการครู
นางวนิดา พลเยี่ยม
นางสาวอำมร บุญษี
งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์