ผู้บริหารสถานศึกษา ข้อมูลทั่วไป
นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา วันที่ 29 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2555 จนถึงปัจจุบัน