ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวขนิษฐา  เชาว์สมชาติ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางชฎาพร  ทวิสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางสุณีย์ จงจำรูญศักดิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
นางสาวแววเดือน  ชัยวิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
นางสาวกาญจนา  สงวนงาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5
นางวนิดา  พลเยี่ยม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/6
นางสาวอำมร บุญรังษี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/7
ว่าที่ ร.ต. หญิงสุพัตรา กูแหม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/8
Mr.John Declan Mcmanus
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/8