นางสาวขนิษฐา เชาว์สมชาติ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวอิงเรียม ขาวสอาด
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางชฎาพร ทวิสุวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
นางวนิดา พลเยี่ยม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
นางสาวอำมร บุญรังษี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5
นางสาวกาญจนา สงวนงาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/6
นางสาวแววเดือน ชัยวิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/7
(ครูปฐมวัย)
นายธิปกร ทองรักษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/7
(ครูภาษาอังกฤษ)
……………………………
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/7
(ครูชาวต่างชาติ)
นายชาคริต รัตนคช
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/8
(ครูปฐมวัย)
นางสาวใยแพร จันทร์พุ่ม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/8
(ครูภาษาอังกฤษ)
……………………………
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/8
(ครูชาวต่างชาติ)