การสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จะเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3 ใน 2 หลักสูตรการเรียน ประกอบด้วย หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตร Intensive English Program (IEP)

ช่วงอายุของนักเรียนที่เปิดรับสมัคร

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติของนักเรียน

เด็กและผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง (พ่อ, แม่, ปู่, ย่า, ตา หรือยาย) จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตำบลตลาดเหนือ และตลาดใหญ่) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร