ที่ตั้งสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 454/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

อาณาเขต

ทิศเหนือ   ติดบ้านพักข้าราชการสำนักงานศุลกากร จังหวัดภูเก็ต
ทิศตะวันออก   ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครภูเก็ต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต 1
ทิศตะวันตก   ติดชุมชนซอยต้นโพธิ์
ทิศใต้   ติดชุมชนซอยต้นโพธิ์

แผนผังภายในสถานศึกษา

แผนที่ตั้งสถานศึกษา