นางสาวอัญชิสา ระงับพาล
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวปฐมา หวานดี
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวภราดา ขันชู
ครูพี่เลี้ยง
…………………………………….
ครูพี่เลี้ยง