คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางจรรจุรีย์  คล้ายเถาว์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวนัยนา ปลอดบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวนิภาพร  ในรัมย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
นางสาวจุรี  ไสยรินทร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
นางสาวคันธารัตน์  ช่วยเมือง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
นางจิตตรา  แจ้งจุล
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
นางสาวจินค์จุฑา กะนีจิตร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
(ครูปฐมวัย)
Ms.Tiupa Yelyzaveta
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
นางสาววรกานต์ รัฐการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
(ครูภาษาอังกฤษ)
นางพวงศรี  แซ่ตัน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8
(ครูปฐมวัย)
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8
นางสาวจันทร์ฉาย จะรา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8
(ครูภาษาอังกฤษ)