นางจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวสุกฤตา ศรีโลธร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวนิภาพร ในรัมย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
นางจิตตรา แจ้งจุล
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
นางสาวคันธารัตน์ ช่วยเมือง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
นางสาวปิยะภรณ์ สายเส็น
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
(ครูปฐมวัย)
นางสาวกัญญาณัฐ หวังสง่า
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
(ครูภาษาอังกฤษ)
………………………….
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
(ครูชาวต่างชาติ)
นางพวงศรี แซ่ตัน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
(ครูปฐมวัย)
นางสาวมัณฑิตา วังบัว
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
(ครูภาษาอังกฤษ)
………………………….
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
(ครูชาวต่างชาติ)
นางสาวพรวิภา แก้ววิจิตร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8
(ครูปฐมวัย)
นางสาววรัญญา วุฒิผล
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8
(ครูภาษาอังกฤษ)
………………………….
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8
(ครูชาวต่างชาติ)