คณะครูสายชั้นอนุบาล 2

นางจรรจุรีย์  คล้ายเถาว์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวนัยนา ปลอดบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นายสันติชัย สุดชาดา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
นางสาวจุรี  ไสยรินทร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
นางสาวคันธารัตน์  ช่วยเมือง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
นางจิตตรา  แจ้งจุล
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
นางสาวนิภาพร  ในรัมย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
นางพวงศรี  แซ่ตัน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8
Ms.Charlotte Grace Rapids
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8