นางจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวนัยนา ปลอดบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวนิภาพร ในรัมย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
นางสาวจุรี ไสยรินทร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
นางสาวคันธารัตน์ ช่วยเมือง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5
นางจิตตรา แจ้งจุล
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/6
นางสาวจินต์จุฑา กะนีจิตร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
(ครูปฐมวัย)
นางสาวสิรินารถ ยวนทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
(ครูภาษาอังกฤษ)
………………………….
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/7
(ครูชาวต่างชาติ)
นางพวงศรี แซ่ตัน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8
(ครูปฐมวัย)
นางสาวภพธนชฬ แซ่ภู่
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8
(ครูภาษาอังกฤษ)
………………………….
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/8
(ครูชาวต่างชาติ)