เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต   ความสำเร็จคือเส้นทางเราสร้างสรรค์
มีความรู้คุณธรรมนำชีวัน   กิริยางามครันทันสมัย
ชมพู-เทาล้อมรักสามัคคี   สร้างคนดีมีศักดิ์ศรีระบือไกล
น้ำใจนักกีฬาหาญชาญชิงชัย   รู้จักคิดวินิจฉัยใฝ่ความดี
พวงชมพูร่มเย็นเป็นศรีศักดิ์   ร้อยใจภักดิ์รักถิ่นดินแดนนี้
ชมพูงานความรักสามัคคี   สีเทามีปัญญาเด่นเน้นคุณธรรม
อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต   ประดุจเพชรเก็จมณีมีค่าล้ำ
แหล่งศึกษาวิชาการกิจกรรม   คุณธรรมนำความรู้ชมพู-เทา

คำร้อง – ทำนอง  พลธรายุทธ  ทิพยุทธ