สมัครเรียน
หลักสูตร
e - Learning
วารสาร/เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
รางวัล
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

สถานศึกษาพอเพียง

สถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตได้ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง“ ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตร

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร

1. หลักสูตรทั่วไป
2. หลักสูตร Intensive English Program (IEP)
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรดนตรี หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรว่ายน้ำ หลักสูตรโขนปฐมวัย หลักสูตรนาฏศิลป์ หลักสูตร COOKING และหลักสูตรลูกเสือน้อย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการสมดุลรอบด้าน

วิทยาศาสตร์ปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ปฐมวัย “สร้างแรงบันดาลใจนักวิทย์น้อย”

เด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่ช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นวัยที่มีการพัฒนาทางสติปัญญาสูงที่สุดของชีวิต ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นทักษะที่เสริมสร้างให้เด็กสามารถ แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาได้ตามวัย ดังนั้นห้องวิทยาศาสตร์ จึงเป็นห้องที่เน้นการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกอย่างง่ายๆ เพื่อฝึกการสังเกต สงสัย ตั้งคำถาม และทดลองด้วยตนเอง เป็นการเริ่มต้นปลูกฝังให้เด็กๆ รักวิทยาศาสตร์ ด้วยการทดลองที่สนุก ได้หาคำตอบและทดลองด้วยตนเอง

ดนตรี

ดนตรี…พัฒนาอัจฉริยภาพ

ดนตรีเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย การช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าสนใจ ทำให้เด็กเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ อันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทางสติปัญญาเป็นอย่างดี ดนตรีจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ต่อการพัฒนาทางสติปัญญาโดยเฉพาะด้านสมาธิ เนื่องจากดนตรีช่วยทำให้เด็กเกิดสมาธิในการทำกิจกรรมและสามารถทำงานได้นานขึ้น

เทคโนโลยี

เด็กยุคใหม่…ก้าวทันเทคโนโลยี

การจัดการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงลำดับขั้นตอน การทำงาน หรือการแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การคิดเชิงคำนวณและปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) เพื่อเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้

ทักษะทางภาษา

เด็ก Gen Alpha กับทักษะทางภาษาที่จำเป็น

ยิ่งเรียนภาษาใหม่ตอนอายุที่น้อยกว่าเท่าไหร่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบเชิงวิพากย์ และความยืดหยุ่นของจิตใจจะถูกพัฒนาขึ้นได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 ปีแรกของชีวิต นักวิจัยเชื่อว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็ก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทัศนคติ ความคิด และการเรียนรู้ของตนเองและผู้คน

หลักสูตร IEP

หลักสูตร IEP กับภาษาอังกฤษฉบับ Kids Brown Wings

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Kids Brown Wings ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษบูรณาการทางการศึกษา (Integrated English Program for Kindergarten) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Brown University) U.S.A. มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียน Intensive English Program (IEP) ควบคู่กับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

COOKING

Little Chef

การจัดกิจกรรมการประกอบอาหารสำหรับเด็ก หรือที่เรียกว่า “Cooking” โดยโรงเรียนได้บูรณาการให้เด็กเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรม Cooking และตามหลักสูตรอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตในเมนูที่ไม่ยาก เด็กสามารถปฏิบัติได้จริง กิจกรรม Cooking เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร ช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่หลากหลาย โดยเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการลงมือปฏิบัติจริง จากการทำกิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่างสมดุล ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการที่ดี

ศูนย์น้ำ ศูนย์ทราย

เล่นเพื่อเรียนรู้ “ศูนย์น้ำ ศูนย์ทราย"

กิจกรรมศูนย์น้ำ ศูนย์ทราย เป็นกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งให้เด็กได้ออกไปนอกห้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย และแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กเป็นหลัก

ส่งเสริมทักษะ

มากกว่าความสนุกคือส่งเสริมทักษะและพัฒนาการ

เพราะการเล่นสำหรับเด็กนั้นสำคัญ ประโยชน์ของการเล่นเครื่องเล่นสนาม เด็กจะได้ทั้งเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการรวมถึงทักษะต่าง ๆ คำนึงถึงความสุขในการเคลื่อนไหวของเด็ก ๆ การสร้างทักษะทางสังคม ส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ฯลฯ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
0
ระดับชั้น
0
ห้องเรียน
0
หลักสูตรการสอน
0
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ระดับชั้นที่เปิดสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการสมดุลรอบด้าน

ประกาศ

ข่าวรอบรั้วชมพู - เทา

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

วิดีโอ
สารพวงชมพู
0
อาคารเรียน
0
ห้องปฏิบัติการพิเศษ
0
นักเรียน
0
บุคลากร
0
สัดส่วนนักเรียนต่อครู

ช่องทางสื่อสารและโซเชียลมีเดีย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

สถานที่ตั้ง

454/2 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-7621-7653
โทรสาร 0-7621-7653 ต่อ 2
E-mail : info@phuketkidsschool.ac.th

เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น.

ออกแบบและพัฒนาโดย
คุณครูพีระพล ศรีธรรม

ติดต่อสอบถาม