คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเธียรศักดิ์ สันติกยาวกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางเฉลิมรัตน์ ดิลกแพทย์ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมบูรณ์ สุคตันตาภรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอนันต์เทพ นาวี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายธรากร เหล็กกล้า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายฐิรดิช สุสิทธิโชติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวิศาล สบายจิตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมบูรณ์ ดิลกมกรพงศ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายทวิชา ประดิษฐ์ลาภ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายจำเริญ แซ่ตัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายธีระ เจี่ยสกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางบุญศรี แซ่อ๋อง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวดารณี ขันติพิพัฒน์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายชาญชัย ตัณฑวชิระพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางพวงศรี แซ่ตัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน