#

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

ที่มาของตำแหน่ง

1 ทันตแพทย์ประวิทย์ วีรสัตยานนท์ ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายเชิดชู ระเด่น กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายวินัย สุริยปราการ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นางกมลรัตน์ ฉั่วสกุล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ จิรอมรรัตน์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นางสาวพัชน์ศิกาญจน์ เพ็ชรวรุณ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นางอุมาวรรณ ตะวัน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 พระครูนิมิตรมังคลาทร กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
9 นายธีรวุฒิ ศรีตุลารักษ์ กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
10 นายสมบูรณ์ สุคตันตาภรณ์ กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
11 นายสุทธิพันธ์ สกุลเทพ กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
12 นายพูลสวัสดิ์ ถวิลการ กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
13 นางสาวคันธารัตน์ ช่วยเมือง กรรมการ ผู้แทนครู
14 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ กรรมการ
และเลขานุการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา