พื้นฐานที่ดี เกิดจากการปลูกฝังและการเรียนรู้ ภาพบรรยากาศการเริ่มต้นฝึกซ้อมวงเมโลเดียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต สำหรับนักเรียนในกลุ่มที่มีความถนัดและสนใจในด้านดนตรี