ห้องดนตรีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต บรรยากาศ สภาพแวดล้อม แสงสว่าง และอุณหภูมิมีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ส่งผลทางบวกต่อเด็ก ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน

 

 

ห้องดนตรีใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรี จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมวงเมโลเดียน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความสามารถ ความสนใจของเด็ก โรงเรียนจัดให้มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ครบครัน เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับเครื่องดนตรี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตใจอ่อนโยน พัฒนาอารมณ์และจิตใจ สติปัญญา รวมทั้งพัฒนาความสามารถพิเศษด้านดนตรี

 

 

ดนตรีเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย การช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าสนใจ ทำให้เด็กเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ อันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทางสติปัญญาเป็นอย่างดี ดนตรีจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ต่อการพัฒนาทางสติปัญญาโดยเฉพาะด้านสมาธิ เนื่องจากดนตรีช่วยทำให้เด็กเกิดสมาธิในการทำกิจกรรมและสามารถทำงานได้นานขึ้น

 

 

ทำไมต้องเป็นเครื่องดนตรีไซโลโฟน (Xylophone) ?

ดนตรีออร์ฟนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของจังหวะ ความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ที่สนุกสนานท้าทาย เหมาะสมกับพัฒนาการของช่วงวัย เครื่องดนตรีที่นำมาให้ เด็กๆ ใช้ในช่วงแรกเริ่มของการเรียนรู้ โดยเฉพาะกับ เด็กเล็กๆ จึงเป็นเครื่องดนตรีง่ายๆ อย่างเช่น เครื่องเคาะ จังหวะและเครื่องดนตรี ที่ให้ทำนอง เช่น กลอง ระนาดไม้ (Xylophone) และระนาดเหล็ก (Metallophone และ Glockspeils) โดยครูจะถอดโน้ตตัว “ฟา” และ “ที” ออก เพื่อให้ระนาดมีโน้ตเพียง 5 ตัว คือ โด เร มี ซอล ลา เป็นกลุ่มตัวโน้ตที่เรียกว่า pentatonic mode ซึ่งจะให้เสียงที่ไพเราะ เมื่อเด็กตีก็จะไม่มีเสียงกระด้างอันเกิดจากโน้ตตัว ฟา และ ที ทำให้เด็กรู้สึกอย่างอิสระหลากหลายซึ่งเด็กๆ จะเรียนรู้ด้วยทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่น และการกล้าที่จะแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน