ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลนครภูเก็ต ภายในห้องมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนเด็กให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู เครื่องฉาย Projector พร้อมจอรับภาพ ชุดเครื่องเสียง และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในห้องกว้างขวาง แลดูสะอาดตา แสงสว่างเพียงพอ และมีอุณหภูมิเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก จะส่งผลทางบวกต่อเด็ก ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน

 

 

ในปัจจุบันทิศทางของการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กนั้น มุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 คือเด็กต้องสามารถคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ สื่อสารได้ และตระหนักรู้สิ่งต่างๆ ได้ทั่วโลก รวมทั้งมีความสามารถทางเทคนิค สามารถคิดสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเองมีทักษะด้านความรู้ความเข้าใจ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตประจำวัน การทำงาน และเป็นพลเมืองที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้เด็กต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองได้ เพิ่มความใฝ่รู้ของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กกลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

การจัดการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงลำดับขั้นตอน การทำงาน หรือการแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การคิดเชิงคำนวณและปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) เพื่อเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จากการฝึกแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างมีระบบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้