แนะนำห้องเรียนและบรรยากาศภายในห้องเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

  • บรรยากาศภายในห้องเรียน

ภายในห้องเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก โดยมีนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง 26 คน

 

 

  • มุมการเรียนรู้

มุมเสริมทักษะและการพัฒนาการเด็กหรือมุมการเรียนรู้ เป็นสถานที่จัดไว้ในห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เล่นสื่อและเครื่องเล่นประเภทต่างๆ โดยมุมเสริมทักษะและการพัฒนาการเด็ก (มุมการเรียนรู้) จะมีสื่อและเครื่องเล่นจัดไว้ให้เด็กได้เล่น ซึ่งแต่ละมุมประสบการณ์จะมีลักษณะแตกต่างกัน ภายในห้องเรียนมีมุมการเรียนรู้ 4 – 5 มุมการเรียนรู้ เช่น มุมหนังสือ/นิทาน มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ มุมบล็อก มุมครัว เป็นต้น

 

 

  • สื่อการเรียนรู้

ทุกห้องเรียนติดตั้ง Projector พร้อมจอรับภาพขนาด 100 นิ้ว และ Smart TV การจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่น ครุภัณฑ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ เพื่อให้เด็กสามารถใช้หรือทำกิจกรรมได้สะดวกด้วยตนเอง โดยวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่น และครุภัณฑ์ ที่จัดให้สำหรับเด็กปฐมวัยมีหลากหลาย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาน บอร์ดติดผลงาน ตู้เก็บของใช้ประจำตัว สื่อ เครื่องเล่น เป็นต้น

 

 

  • ห้องน้ำ

ทุกห้องเรียนจะมีห้องน้ำภายในทุกห้อง ซึ่งภายในห้องน้ำประกอบด้วย อ่างล้างมือ พื้นที่อาบน้ำ ห้องน้ำเด็ก จำนวน 5 ห้อง พร้อมสุขภัณฑ์สำหรับเด็ก และห้องน้ำครู จำนวน 1 ห้อง

 

 

  • ทางเดิน