โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Kids Brown Wings ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษบูรณาการทางการศึกษา (Integrated English Program for Kindergarten) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Brown University) U.S.A. มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียน Intensive English Program (IEP) ควบคู่กับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

 

 

โดย Kids Brown Wings เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษบูรณาการทางการศึกษา บูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ดนตรี, สังคม, ศิลปะ, Thinking, การออกเสียง Phonics ในหนึ่งโปรแกรม

การเรียนการสอนด้วยโปรแกรมให้มีความสนุกด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างหลากหลาย อาทิ ร้อง เล่น เต้น นิทาน เพลง การ์ตูน มัลติมีเดีย บูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องราว (Story) ฝึกทักษะทั้ง 4 ทักษะการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีชุดการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยหนังสือ แบบฝึกหัด ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน ช่วงวัยและพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งโปรแกรมการเรียนรู้ที่สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษและพัฒนาจินตนาการไปพร้อมๆ กัน และที่สำคัญบูรณาการความคิดของเด็กๆ ให้สร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการ