วันที่ 10 กันยายน 2563 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการห้องเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

การจัดประชุมครั้งนี้ ทพ. ประวิทย์ วีรสัตยานนท์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ 11 อีกหนึ่งสมัย หลังจากดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ 10 เมื่อปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานชมรมผู้ปกครองนักเรียน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง กำกับ ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่