ช่วงอายุของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่จะเปิดรับสมัคร

เด็กเกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร

เด็กและผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา หรือ ยาย) ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตำบลตลาดเหนือ และตำบลตลาดใหญ่) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562)

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนทุกรายการด้วยตัวบรรจง
  2. สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และบิดา – มารดา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
  5. สำเนาบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าปก (มีชื่อนักเรียน และบิดา – มารดา) และหน้าที่มีประวัติการรับวัคซีน
  6. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดใบสมัคร และบัตรประจำตัวนักเรียน
  7. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล ให้ถ่ายสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาด้วย

จำหน่ายใบสมัคร

วันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ยื่นใบสมัคร/ประเมินความพร้อมนักเรียน

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563