หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหลายรอบในภาคเรียนที่แล้ว ภาคเรียนนี้คุณครูเตรียมสถานที่และแปลงปลูกสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้ลงมือปลูกผัก ดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยวผลผลิต นำผลผลิตไปจำหน่าย และนำผลผลิตมาประกอบอาหารต่อไป

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่