วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อรับผลประเมินพัฒนาการนักเรียน แนวทางพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของนักเรียน รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่างสาร กิจกรรมของโรงเรียน และเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่