การเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่สำคัญคือการใช้เมาส์

การใช้เมาส์ และฝึกควบคุมทิศทางของเมาส์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อมือ ซึ่งช่วงเริ่มต้นเด็กจะฝึกใช้เมาส์ให้มีความคล่องแคล่ว เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป