วันที่ 29 มิถุนายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนในการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุ เพื่อให้คุณครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟ และการระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้