กิจกรรมเสริมหลักสูตร “โขน” ของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เด็กๆ ตั้งใจฝึกซ้อม ขยัน อดทน มีใจรักที่จะเรียนรู้ และส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

โขนเป็นการแสดงอันเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทย ประกอบด้วยศิลปะอันเป็นมรดกสำคัญของชาติหลากหลายแขนง ได้แก่ วรรณศิลป์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ จึงนับได้ว่าโขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทย แสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่ง สามารถอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่มาถึงปัจจุบัน