โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำหน่ายใบสมัคร ในวันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 (วันและเวลาราชการ) ณ ห้องธุรการ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต