ปิดเรียนตามปฏิทินวันหยุดราชการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ
และเปิดเรียนตามปกติ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565