วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในกิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โดยมีตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมห้องเรียนละ 1 คน ซึ่งนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 แข่งขันการระบายสีภาพด้วยสีเทียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 แข่งขันการระบายสีภาพด้วยสีไม้ และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 แข่งขัน ฉีก ตัด ปะ กระดาษ สร้างภาพ