วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินตามที่เทศบาลนครภูเก็ต นำโดยนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง

การทอดกฐินเป็นประเพณีที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล ซึ่งตามพระวินัยกำหนดไว้คือ 1 เดือนหลังจากพระออกพรรษาแล้ว คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประเพณีการทอดกฐินเป็นการบำเพ็ญกุศลอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน ถือเป็นหน้าที่ของพุทธนิกชนที่ต้องกระทำอย่างยิ่ง ที่จะอุปถัมภ์พุทธบัญญัตินั้น ไม่ให้สูญหายไป การทอดกฐินจึงเป็นการบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญมากทั้งผู้ให้และพระภิกษุสงฆ์ผู้รับกฐิน ถือว่าเป็นทานพิเศษ จัดเป็นกาลทาน คือทานที่มีระยะเวลากำหนด เนื่องจากการทอดกฐินนั้น 1 ปี กระทำได้เพียงระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้น คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 โดยแต่ ละวัดจะรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวนั้น ในรอบ 1 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่เทศบาลนครภูเก็ตนำโดย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2565 เพื่อสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ในด้านการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง ทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้ดำรงอยู่ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้พุทธศาสนิกชน มีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและมีความตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญพระกฐินพระราชทาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,009,999 บาท และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้