คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกันปรับปรุง ทำความสะอาด และพัฒนาอาคารสถานที่ รวมทั้งจัดตกแต่งห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565