วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์ หัวหน้าฝ่านบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนไร้ถังสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนไร้ถังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และอบรมสัมมนา “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดต้นกล้าไร้ถัง” ระหว่าง เทศบาลนครภูเก็ต บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นางสุนันท์ ประสพผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับสะแก นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ นายศุภโชค ละอองเพชร นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ นายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายวรรณรัตน์ พฤกษ์ประทิ่น ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต

สำหรับโครงการดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต มอบหมายให้ นายภัทรพงศ์ รักเวช สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นผู้ประสานงานโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต สามารถบริหารจัดการขยะให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆรายรอบโรงเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste) ที่ยั่งยืน

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาขยะที่มาจากการอุปโภค บริโภคของประชาชนทั้งที่อยู่ในท้องถิ่น และขยะที่มากับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ต้องรองรับและแก้ปัญหาด้วยทรัพยากรคนและงบประมาณอย่างมหาศาล การที่จะจัดการปัญหาดังกล่าว วิธีที่ดีที่สุดต้องเริ่มมาตั้งแต่ต้นทาง จึงเกิดเป็นความร่วมมือ และได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ซีพี ออลล์ และโรงเรียนอนุบาลทับสะแก ต้นแบบ“โรงเรียนไร้ถัง” เป็นการนำโมเดลการจัดการขยะแบบ “ทับสะแกโมเดล” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 7 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นการนำร่อง 10 โรงเรียน ก่อนที่จะขยายผลไปยังชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งจะส่งผลให้ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานขยายไปเกือบทั่วทั้งเขตเทศบาลโดยหวังนำแนวคิด ความรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรด้วยวิถี “ต้นกล้าไร้ถัง” ต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วเกาะภูเก็ตในอนาคต เชื่อว่าจะสามารถลดปริมาณขยะได้อย่างเห็นผล และสามารถจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ด้านนายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่เกาะภูเก็ตที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายไร้ถังรุ่นใหม่เพื่อร่วมกับองค์กรภาคเอกชนกว่า 10 แห่ง และ 467 โรงเรียนรุ่นพี่ทั้งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ และที่สังกัดกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาขยะที่ต้นทาง ให้แก่นักเรียน ชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยใช้วิถีโรงเรียนไร้ถัง ซึ่งประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะจาก 15 ตัน/เดือน เหลือเพียง 2 กิโลกรัม/เดือน ผ่านการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล วัสดุย่อยสลายได้ออกจากขยะ ก่อนนำไป รียูส รีไซเคิล อัพไซเคิล จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะสามารถลดปริมาณขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทับสะแกโมเดล การจัดการขยะครบวงจรที่ประสบความสำเร็จ ให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทาง นำสิ่งที่เป็นวัสดุอินทรีย์ วัสดุรีไซเคิล ส่งต่อไปยังหน่วยงานและกระบวนการจัดการขยะที่เหมาะสม สร้างรายได้กลับเข้าสู่โรงเรียนและชุมชน และทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อส่งต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะไปยังชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียน ปลูกฝังให้คนในท้องถิ่นร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยทางภาคีจะสนับสนุนงบประมาณ และองค์ความรู้ โดยมีคู่มือการดำเนินงาน การจัดฝึกอบรม การลงพื้นที่ และการติดตามผลอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีบุคลากร โรงเรียน ชุมชน ร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงนับเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”