การปิดและเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 กันยายน 2565

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.phuketkidsschool.ac.th/?p=15499