วันที่ 3 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตนำโดยนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการห้องเรียน รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 12 และคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 13 โดยมีนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววนิดา เหมรา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ จิรอมรรัตน์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวินัย สุริยปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต รุ่นที่ 12 นำโดยนายเทพพิทักษ์ จันทร์แสง ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต รุ่นที่ 13 นำโดยนายสุจิณโณ บุญนำมาก ประธานคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต