วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสประเมินห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตในด้านกายภาพ ด้านคุณภาพครู  และด้านคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้