วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายพีระพล ศรีธรรม หัวหน้างานบริหารข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการจ้างต่อเนื่อง โครงการจ้างเหมาบริการ ดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต