ภาพบรรยากาศกิจกรรมยามเช้าของพี่ ชั้นอนุบาล 3 ซึ่งในสัปดาห์นี้เด็กๆ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้เด็กได้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง ฝึกการแสดงออกของเด็กด้านการเป็นผู้นำ ความกล้าในสิ่งที่ถูกต้องและที่ควรกระทำ เป็นการฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีให้กับเด็ก รวมทั้งการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน